UBYTOVACÍ ŘÁD

Příjezd a odjezd

V den nástupu probíhá ubytování od 14. 00 - dle dohody.

V den odjezdu je nutné vyklidit chatu v 11. hodin (neplatí pro pracovní dny).

V objektu může být ubytován a právo užívat chatu má pouze host, který je k ubytování přihlášen, a to po předložení platného dokladu totožnosti. Případné návštěvy je třeba předem dohodnout s majitelem. V průběhu jednoho cyklu ubytování nelze provést výměnu klientů bez předchozího souhlasu ubytovatele.

Povinnosti nájemce

Při počátku ubytování je nájemce povinen zkontrolovat funkčnost technických zařízení. Případné závady musí neprodleně oznámit majiteli chaty. V případě vzniku škody způsobené zaviněním nájemce, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu, popřípadě si ponechat kauci nebo její úměrnou část, rovnající se výši škody způsobené zaviněním nájemce.

Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli a uhradit tímto způsobenou škodu ve výši 500 Kč.

Host je povinen vždy za sebou zamykat hlavní vchod při opuštění chaty.

V ceně pobytu není zahrnut závěrečný úklid. Chata bude v den odjezdu předána majiteli ve stavu, v jakém byla dána do užívání v den příjezdu. Nájemce je povinen řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit jej na místa k tomu určená, zajistit dodržování čistoty v celém objektu.

Je zakázáno

Kouření v celém prostoru objektu (včetně terasy).

Vstup ve venkovní obuvi, hosté jsou povinni v celém objektu používat přezůvky.

Provádět opravy, úpravy na vybavení a zařízení chaty a zahrady, a jakkoliv zasahovat do elektrické sítě nebo rozvodů vody.

Zakrývat přímotopná tělesa jakýmikoliv předměty.

Přemísťovat zařízení a nábytek v objektu.

Pobyt s domácími zvířaty není povolen.

V době od 22.00 hodin do 6.00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.

Závěr

Host ubytovaný na této chalupě je POVINEN dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má provozovatel právo smluvní poměr s ním ihned bez náhrady ukončit. V případě, že bude v průběhu pobytu zjištěno porušení výše uvedených zásad, má ubytovatel právo od smlouvy o poskytnutí rekreačního pobytu odstoupit ještě před uplynutím dohodnuté doby rekreace. Klient je pak povinen neprodleně objekt opustit bez jakékoliv náhrady.

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ POBYT NA CHATĚ V HOLANECH!